ภารกิจ

ภารกิจของหน่วย

๑. ผลิตและพัฒนากำลังพลของเหล่าพลาธิการให้มีคุณภาพตามความต้องการของกองทัพบก

๒. เสริมสร้างระเบียบวินัยและคุณธรรมให้กับกำลังพลที่รับการศึกษา

๓. ร่วมพัฒนาวิชาการของเหล่าทหารพลาธิการให้ทันสมัย   และสอดคล้องกับหลักนิยมทางการทหารที่กำหนดไว้

๔. บริการทางวิชาการสายพลาธิการให้กับกำลังพลและหน่วยทหาร

๕. แลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการกับบุคคล หรือองค์กรโดยทั่วไปในเรื่องที่สอดคล้องและ ส่งเสริมการพัฒนาซึ่งกันและกัน