ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

ผลิตและพัฒนานักส่งกำลังสายพลาธิการให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม

———————————————————————————

ปณิธาน

โรงเรียนทหารพลาธิการ จะผลิตและเสริมสร้างความรู้ของกำลังพลในสายงานพลาธิการให้มีขีดความ

สามารถ  ระเบียบวินัย  และคุณธรรม ในระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในกองทัพบกและจะพัฒนาให้ต่อเนื่องในทุกๆ ด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของหน่วยที่ดีขึ้น


วิสัยทัศน์

    เป็นสถานศึกษา พร้อมที่จะผลิตกำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถในสายงานพลาธิการ เป็นที่ยอมรับของกองทัพบก และหน่วยงานอื่นๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้


พันธกิจ

๑. ผลิตและฝึกศึกษากำลังพลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นนำเหล่าอื่น ๆ และเป็น  สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสนองตามสายงานต่อภารกิจ  ๕ประการ  ของกองทัพบก

๒. สร้างและพัฒนางานทางวิชาการรวมกิจการประดิษฐ์นวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย

๓. เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการจัดหา  การส่งกำลัง  การซ่อมบำรุงและการบริการตลอด จนเทคโนโลยีพลาธิการ

๔. ดำรงรักษาแบบธรรมเนียมทหาร  สร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหารและวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของกองทัพบก