แผนกเตรียมการ

ปรัชญา       ปณิธาน      คำขวัญ       และวัตถุประสงค์

แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก

“ มองไกล  แม่นยำ  รอบคอบ ”

ปรัชญา

แผนกเตรียมการฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการศึกษา เพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย ภายใต้แผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายามทั้งหลาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ปณิธาน

แผนกเตรียมการฯ  มุ่งดำเนินการเกี่ยวกับแผนการศึกษา  ตลอดจนกำหนดความต้องการเพื่อสนับสนุนการศึกษา

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา ตลอดจนกำหนดความต้องการเพื่อสนับสนุนการศึกษา
  2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการฝึกและศึกษาของโรงเรียนทหารพลาธิการ
  3. กำหนดตารางการฝึกสอนวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
  4. ประสานกับครู, อาจารย์ และวิทยากร ที่มาทำการสอน หรือมาบรรยายในหลักสูตรต่างๆ
  5. ประสานงานในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรต่างๆ

ติดต่อประสานงาน : โทร.(ทบ.)  89718