เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่การจัดการความรู้ ปี 2560:

“คู่มือการบริหารฝึกปฏิบัติการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลพลเรือนของชุดการศพ กองทัพบกไทย

จากการสังเกตการณ์ปฏิบัติการของตัวแทน โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก”

“หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนทหารพลาธิการ   พลาธิการทหารบก”

ร.อ.นริศ จุสกรณ์ เบอร์โทร ทบ. 89704