เอกสารเผยแพร่

[ KM ] การเผยแพร่การจัดการความรู้ ปี 2561 :

“การพัฒนาระบบบริหารการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนทหารพลาธิการ   พลาธิการทหารบก”

ร.อ.นริศ จุสกรณ์ เบอร์โทร ทบ. 89704