เอกสารเผยแพร่

[ KM ] การเผยแพร่การจัดการความรู้ ปี 2562 :

“คู่มือการจัดการความรู้การแก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ซ่อนโฟลเดอร์ โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก” และ “บทความองค์ความรู้ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก”

หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนทหารพลาธิการ พลาธิการทหารบก”

พ.ต.นริศ จุสกรณ์ เบอร์โทร ทบ. 89704″