ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ig-%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a112%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3