ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารพลาธิการ     กรมพลาธิการทหารบก

เลขที่ ๓๖๗ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กทม.

โทรศัพท์๐-๒๕๘๕-๘๘๔๒, ๐-๒๕๘๕-๐๙๓๒

5 thoughts on “ติดต่อเรา

 1. จ.ส.อ.สุรยุทธ อุปเสน 06/10/2016 at 20:45

  ในฐานะที่โรงเรียนพลาเราเป็นผู้สอนระเบียบการเลี้ยงดูทหารบ กระผมจึงขออนุญาติสอบถามเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ครับ ตามระเบียบข้อ ๒๑.๑ เสนอความตองการขาวสาร และเชื้อเพลิง โดยประมาณการเปน จํานวนทหารที่รับการเลยี้งดู ในรอบ ๑ เดอืน ตาม แบบ ก ๒๑.๒ เสนอความตองการอาหาร โดยประมาณการเปนจํานวนทหารที่ รับการเลี้ยงดูในทุกหวงวันที่ ๑ – ๑๐, วันที่ ๑๑ – ๒๐, วันที่ ๒๑ – ๓๐ หรือ ๓๑ ของเดือน ตามแบบ ข ๒๑.๓ ใหเสนอความตองการ ตามขอ ๒๑.๑ และ ๒๑.๒ ถึงเจาหนาที่ ประกอบเลี้ยงลวงหนา กอนถึงวันที่รับการเลี้ยงดูวนัแรก อยางนอย ๕ วันทําการ ขอ ๒๒ เจาหนาที่ประกอบเลี้ยง รวบรวมความตองการ ตามขอ ๒๑ แลว คํานวณ ความตองการ ปริมาณอาหาร และเชื้อเพลิงจากเกณฑความสิ้นเปลือง/วนั/คน โดยตองคํานึงถึงคุณคา ทางโภชนาการและถูกหลักอนามัย มปีรมิาณเพยีงพอตอการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจของ ทหาร เสนอใหเจาหนาทจี่ัดหาดําเนินกรรมวิธีจัดหาตอไป ดงันี้.- ๒๒.๑ ขาวสาร เสนอใหจัดหาในปริมาณความตองการในรอบ ๑ เดือน โดยคํานวณจากเกณฑความสิ้นเปลือง เฉลี่ย/วัน/คน หักดวยจํานวนขาวสารคงเหลือจากเดือนทแี่ลว ตามแบบ ค ๒๒.๒ เชื้อเพลิง เสนอใหจัดหาในปริมาณการใช ในรอบ ๑ เดอืน โดย คาํนวณจากเกณฑความสิ้นเปลือง เฉลี่ย/วนั/คน ประกอบกับสถิตกิารใชเฉลี่ยตอเดือน หักดวย จํานวนเชื้อเพลิงคงเหลือจากเดือนทแี่ลว ตามแบบ ค ๒๒.๓ อาหารสด เสนอใหจดัหา โดยระบุรายการอาหารที่เหมาะสมกับ ฤดูกาล และทองถิ่น ในหวงนั้น ในรอบ ๑๐ วัน หรือ ๑๑ วัน แลวแตกรณี ตามแบบ ง ความเข้าใจของกระผม ยกตัวอย่างเดือน ต.ค.59 หน่วยรับการเลี้ยงดูเสนอความต้องการข้าวสารและเชื่้อเพลิง(ของเดือน ต.ค.๕๙)ถึงเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงในวันที่ 26 ก.ย.เสนอความต้องการอาหารห้วงที่ 1(1-10 ต.ค.) ในวันที่ 26 ก.ย.ห้วงที่ ๒ (๑๑ – ๒๐ ต.ค.)เสนอความต้องการในวันที่ ๔ ต.ค. ห้วงที่ ๓ (๒๑ – ๓๑ ต.ค.)เสนอความต้องการในวันที่ ๑๓ ต.ค.ถูกต้องหรือไม่ครับ (ใหเสนอความตองการ ตามขอ ๒๑.๑ และ ๒๑.๒ ถึงเจาหนาที่ ประกอบเลี้ยงลวงหนา กอนถึงวันที่รับการเลี้ยงดูวนัแรก อยางนอย ๕ วันทําการ ) ขอบคุณครับ

 2. ร.ต.อังคาร โชคคุณ 18/10/2016 at 15:52

  ไม่ทราบว่า การสมัครสมาชิก ต้องทำยังไง ครับ

  • admin 22/02/2017 at 14:36

   ไม่มีระบบสมาชิกครับ สามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้เลยครับ

 3. จ.ส.อ.นฤสรณ์ สอนดี 22/01/2018 at 14:44

  ผมขอที คำสั่ง พธ.ทบ.หลักสูตร อาวุโสรุ่น 39 ปี 45 ครับ

  • admin 06/03/2018 at 12:21

   ติดต่อได้ที่ แผนกประเมินผลและสถิติฯ โทร 89730 ครับ

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์