ประวัติ

%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%940029

โรงเรียนทหารพลาธิการกรมพลาธิการทหารบก

ที่ตั้งเลขที่ ๓๖๗  ถนนประชาราษฏร์สาย ๑แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กทม.

โทรศัพท์๐-๒๕๘๕-๘๘๔๒, ๐-๒๕๘๕-๐๙๓๒

ประวัติความเป็นมาของ รร.พธ.พธ.ทบ.

                                   ก่อนพ.ศ.๒๔๖๐มีสภาพเป็นหน่วยอบรมตามความจำเป็น ไม่มีอัตรากำลังพลอาจารย์ที่สอน ได้ขอจากเหล่าต่าง ๆ มาช่วยทำการสอนเป็นครั้งคราว

พ.ศ.๒๔๖๐ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนการสมุหบาญชี มีอัตรากำลังพลผู้อำนวยการโรงเรียนเพียง ๑นาย ขึ้นตรงต่อจเรพัสดุทหารบก กรมยกกระบัตรทหารบก ส่วนอาจารย์ขอจากเหล่าอื่นมาทำการสอน

พ.ศ.๒๔๖๔ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนายทหารสัมภาระ    มีอัตรากำลังพลเพิ่มขึ้น คือ นายพัน ๑นาย พลทหาร ๑นาย

พ.ศ.๒๔๖๙กระทรวงกลาโหมได้ยกเลิกกรมยกกระบัตรทหารบก, กรมเกียกกายทหารบก, กรมคลังแสงสรรพาวุธ และจัดตั้ง กรมพลาธิการทหารบกขึ้น เมื่อ ๑เม.ย. ๒๔๗๐

พ.ศ.๒๔๗๕กระทรวงกลาโหมได้ยกเลิกหน่วยกรมพลาธิการทหารบกและจัดตั้งกรมยกกระบัตรทหารบก และกรมช่างแสงทหารบกแทน

พ.ศ.๒๔๗๖ กรมพลาธิการทหารบกได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง จัดตั้งครั้งนี้มีหน่วยขึ้นตรงคือ กรมยกกระบัตรทหารบก,  กรมเสบียงทหารบก,กรมอาภรณ์ทหารบก,  กรมช่างแสงทหารบก,    กรมยุทธโยธาทหารบก,แผนกหอวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนนายทหารสัมภาระ

พ.ศ.๒๔๘๐ได้เปลี่ยนนามโรงเรียนนายทหารสัมภาระ เป็นโรงเรียนช่วยรบและได้ตราข้อบังคับว่าด้วยโรงเรียนช่วยรบ เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ตามข้อบังคับ กห.ที่   ลง ๕ม.ค.๒๔๘๑

พ.ศ.๒๔๙๑ทางราชการได้ตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้โรงเรียนพลาธิการทหารบก ขึ้นตรงต่อกรมพลาธิการทหารบก ส่วนโรงเรียนช่วยรบถูกยกเลิกไป

พ.ศ.๒๔๙๒ได้มีข้อบังคับว่าด้วยโรงเรียนทหารพลาธิการทหารบก มีการศึกษา๗หลักสูตร

  • โรงเรียนพลาธิการชั้นนายพัน

  • โรงเรียนพลาธิการชั้นนายร้อย

  • โรงเรียนพลาธิการชั้นจ่านายสิบเอก

  • โรงเรียนเกียกกาย ประเภทสูทกรรม

  • โรงเรียนยกกระบัตร ประเภทช่างเย็บ

  • โรงเรียนยุทธโยธา ประเภทช่างระยะ

  • โรงเรียนนายสิบสัตว์รักษ์

                                พ.ศ.๒๔๙๘โรงเรียนพลาธิการทหารบก มีกองพันนักเรียนนายร้อยสำรอง พธ.ครั้งแรก  ตั้งอยู่ที่กองเกียกกาย บางโพ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ ยศ.ทบ. ถนนเศรษฐศิริ

พ.ศ.๒๕๐๐ได้เปลี่ยนอัตราการจัดจากกองพันนักเรียนนายร้อยสำรอง พธ.เป็นกองพันนักเรียนพลาธิการทหารบก

พ.ศ.๒๕๐๑โรงเรียนพลาธิการทหารบกได้ปรับปรุงอัตราให้พลาธิการกองทัพบกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนพลาธิการทหารบกโดยตำแหน่งส่วนการบริหารคงมอบให้รองผู้บัญชาการโรงเรียนฯ เป็นผู้ดำเนินการ มีสถานที่ตั้งตามลำดับ ดังนี้.-

  • ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ชั้น๒ด้านทิศใต้

  • ในกรมแผนที่ทหาร ติดกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนราชดำเนิน

  • ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ชั้น ๑ด้านทิศตะวันออก

                                  ๒๗ก.ค. ๒๕๐๒เคลื่อนย้ายมาตั้งที่ตึกธรรมนิเทศ ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กทม. ส่วนกองพันนักเรียน ตั้งอยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ

พ.ศ. ๒๕๒๕กองพันนักเรียนเคลื่อนย้ายไปตั้งที่เลขที่๓๖๗ถนนประชาราษฎร์สาย ๑แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กทม. จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมพลาธิการทหารบก ได้รับอนุมัติให้ปรับแก้ใข อฉก.๓๕๐๐ ทำให้ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารพลาธิการซึ่งเจ้ากรมพลาธิการทหารบกเป็นโดยตำแหน่งนั้น มีชั้นยศเป็น “พล.ท.”